Khidmat Pengurusan


Pengurusan Sumber Manusia

 • Pemantauan dan Penilaian Prestasi Kakitangan
 • Pengurusan prestasi, tatatertib dan disiplin kakitangan.
 • Pengurusan system maklumat sumber manusia majlis
 • Pengurusan cuti dan kemudahan untuk kakitangan
 • Pengurusan rekod perkhidmatan kakitangan

Urusetia 

 • Pengurusan jadual, tempat, kemudahan dan keperluan mesyuarat
 • Urusetia Majlis Penuh, Jawatankuasa-jawatankuasa Majlis dan jawatankuasa-jawatankuasa dalaman Majlis
 • "Compilation" dan pengedaran minit mesyuarat

Pengurusan Rekod, Dokumen dan Surat Menyurat

 • Pengurusan semua rekod,dokumen dan fail pejabat
 • Mengurus dan menyelenggara surat menyurat
 • Mengawal keselamatan dokumen, data dan rekod pejabat
 • Pengurusan stor dan bilik fail

Pembangunan Sumber Manusia

 • Memastikan kakitangan menghadiri latihan mengikut keperluan latihan
 • Menyedia analisa keperluan latihan kakitangan dan jadual latihan tahunan
 • Mengurus sumber-sumber latihan dan penyelerasan latihan dalaman
 • Mengenalpasti dan menjalankan aktiviti latihan untuk meningkat kompetensi kakitangan
 • Merekod dan mengemaskini rekod latihan

Pengurusan ICT dan Laman Web Majlis

 • Memastikan maklumat di laman web adalah sentiasa dikemaskini dan mesra pelanggan
 • Mengawal keselamatan data dan maklumat dalam sistem ICT Majlis
Pengurusan Inisiatif Kualiti
 • Memantau dan penyelaras pelaksanaan Inisiatif-inisiatif Kualiti yang diarahkan diamalkan seperti Budaya Kerja Cemerlang SPK MS ISO 9001:2015, SCS Scorecard, KFA, 5S dan KIK
Pembangunan Komuniti
 • Merancang, menyelaras, menyelia dan menyediakan Laporan Program Pembangunan Komuniti